ارائه تسهيلات ارزی/غیر ارزی براي دانشجويان شاغل به تحصيل
 ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور (18041023000)
 انتقال دانشجویان خارج از كشور به داخل كشور
 ميهمان, نقل و انتقال دانشجويان داخل كشور
 جذب اعضاي هيات علمي (10031028000)
 ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت
 صدور کارت بهداشت اصناف (16041017000)
 اعتبار بخشی موسسات سلامت (16021012000)
 نظارت بهداشتی بر اماکن (16041018000)
 صدور گواهی پایان طرح خدمت دانش آموختگان پزشکی، پیراپزشکی و پیام آوران بهداشت(16031014000)
 ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی (18041025000)
 ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی (18041026000)
 خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی (18041027000)
 ارائه پروانه به موسسات سلامت (61021013000)
 آموزش مستمر جامعه پزشکی (18051024000)
 سامانه مدیریت، نظارت و ارتباطات مردمی
 خدمات الکترونیک پزشک خانواده (16021020000)
 پاسخگویی به شکایات مردمی در حوزه سلامت(190) (16061012103)
 سرویس های کدگذاری سلامت (16061022000)
 برچسب کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده های سلامت(TTAC)
 اپلیکیشن اندرویدی رتبه بندی بهداشتی رستوران ها
 سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
 سامانه نظام پیشنهادات
 سامانه ثبت تجربه
  اپلیکیشن اندرویدی اورژانس 115