مشاهده اطلاعات رضایت سنجی مربوط به خدمات شناسه دار

ردیف نام خدمت شناسه دار تعداد نظرات درج شده جزئیات بیشتر
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به آموزش مستمر جامعه پزشکی
2
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت
2
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
1
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به اعتباربخشی موسسات سلامت
2
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به پاسخگویی به شکایات مردمی در حوزه سلامت
24
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی
3
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی
5
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به خدمات الکترونیکی پزشک خانواده
1
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به صدور کارت بهداشت اصناف
1
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به صدور گواهی پایان طرح خدمت دانش آموختگان پزشکی، پیراپزشکی و پیام آوران بهداشت
4
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی
مشاهده میانگین نمرات هر آیتم، مربوطه به نظارت بهداشتی بر امکان
3
مشاهده ی جزئیات نظر سنجی